"Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" - Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

"Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" - Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 16/5/2021, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam đã viết bài "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Bài viết được đăng toàn văn trên Báo Nhân dân, số 23945, ra ngày 175/2021. ...