Lễ sơ kết học kỳ 1 và tuyên dương giáo viên, học sinh đạt thành tích