Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020

Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020

Ngày 10/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2742 /QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.