A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG LẦN 11 - THỰC HIỆN TỪ 01/6/2020

Thời khóa biểu lần 11, thực hiện từ 01/6/2020

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜVăn họcKTNNVăn họcTin họcĐịa lý
2ToánNgoại ngữNgoại ngữVăn họcVật lýTin học
3Lịch sửGDCDGDQPThể dụcVật lýHóa học
4Hóa họcKTNNToánNgoại ngữThể dụcSinh vật
5  Vật lýToán Lịch sử
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜVăn họcTin họcThể dụcLịch sửHóa học
2Lịch sửVăn họcVăn họcSinh vậtNgoại ngữThể dục
3Ngoại ngữĐịa lýVật lýGDQPToánGDCD
4Hóa họcKTNNVật lýTin họcToánVật lý
5  ToánNgoại ngữ KTNN
Buổi chiều     
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜKTNNVăn họcVăn họcToánThể dục
2Tin họcToánVăn họcNgoại ngữTin họcGDCD
3Hóa họcSinh vậtThể dụcĐịa lýLịch sửLịch sử
4Vật lýHóa họcVật lýToánGDQPNgoại ngữ
5  Vật lýKTNN Ngoại ngữ
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜVăn họcKTNNTin họcGDCDĐịa lý
2ToánThể dụcVăn họcThể dụcLịch sửKTNN
3ToánToánVăn họcHóa họcVật lýGDQP
4Lịch sửVật lýNgoại ngữHóa họcVật lýTin học
5  Ngoại ngữNgoại ngữ Sinh vật
Buổi chiều     
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜLịch sửSinh vậtKTNNVăn họcTin học
2KTNNGDCDNgoại ngữVăn họcVăn họcĐịa lý
3Vật lýToánHóa họcNgoại ngữVật lýHóa học
4Lịch sửToánThể dụcNgoại ngữTin họcThể dục
5  ToánGDQP Vật lý
Buổi chiều     
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜVật lýHóa họcToánĐịa lýKTNN
2Ngoại ngữVăn họcToánToánNgoại ngữGDCD
3Sinh vậtVật lýVăn họcLịch sửThể dụcLịch sử
4KTNNTin họcVăn họcGDQPVật lýTin học
5  Ngoại ngữThể dục Hóa học
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜThể dụcTin họcVăn họcGDQPHóa học
2ToánKTNNHóa họcSinh vậtNgoại ngữVăn học
3Ngoại ngữVật lýVật lýKTNNGDCDVăn học
4Ngoại ngữToánVật lýĐịa lýLịch sửTin học
5  ToánLịch sử Thể dục
Buổi chiều     
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜĐịa lýHóa họcNgoại ngữThể dụcVăn học
2Văn họcVật lýKTNNLịch sửTin họcVăn học
3Hóa họcToánNgoại ngữToánNgoại ngữKTNN
4Vật lýToánTin họcToánGDCDGDQP
5  Thể dụcSinh vật Lịch sử
       
   Lớp10A9  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜNgoại ngữTin họcLịch sửThể dụcThể dục
2Tin họcToánToánHóa họcToánVật lý
3KTNNVật lýKTNNToánGDQPVăn học
4Hóa họcGDCDVăn họcSinh vậtNgoại ngữVăn học
5  Ngoại ngữĐịa lý Lịch sử
       
   Lớp10A10  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜKTNNVăn họcGDQPLịch sửNgoại ngữ
2GDCDTin họcVăn họcSinh vậtToánNgoại ngữ
3Hóa họcToánVật lýHóa họcVăn họcTin học
4Địa lýToánKTNNLịch sửNgoại ngữToán
5  Thể dụcThể dục Vật lý
       
   Lớp10A11  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜToánNgoại ngữTin họcVật lýGDCD
2Hóa họcToánKTNNLịch sửTin họcToán
3Địa lýVăn họcToánThể dụcThể dụcVật lý
4KTNNNgoại ngữSinh vậtVăn họcNgoại ngữLịch sử
5  Hóa họcVăn học GDQP
Buổi chiều     
       
   Lớp10A12  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜToánGDQPLịch sửVật lýHóa học
2Sinh vậtToánThể dụcThể dụcVăn họcVật lý
3KTNNVăn họcTin họcKTNNGDCDToán
4Ngoại ngữVăn họcHóa họcNgoại ngữLịch sửĐịa lý
5  ToánNgoại ngữ Tin học
       
   Lớp10A13  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜGDCDTin họcHóa họcVật lýVăn học
2Hóa họcSinh vậtGDQPNgoại ngữĐịa lýVăn học
3Vật lýKTNNNgoại ngữVăn họcToánThể dục
4Ngoại ngữLịch sửThể dụcKTNNToánToán
5  ToánLịch sử Tin học
       
   Lớp10A14  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜVăn họcThể dụcSinh vậtTin họcVăn học
2KTNNVăn họcHóa họcToánThể dụcVật lý
3Hóa họcLịch sửToánGDCDNgoại ngữTin học
4Vật lýĐịa lýGDQPLịch sửNgoại ngữToán
5  KTNNNgoại ngữ Toán
Buổi chiều     
       
   Lớp11A1  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜTin họcGDQPKTCNThể dụcSinh vật
2Hóa họcVật lýNgoại ngữTin họcVật lýHóa học
3Ngoại ngữGDCDLịch sửToánNgoại ngữKTCN
4Địa lýThể dụcVăn họcVăn họcNgoại ngữToán
5  ToánVăn học Toán
Buổi chiều     
       
   Lớp11A2  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜToánNgoại ngữVăn họcGDQPTin học
2Vật lýToánNgoại ngữVăn họcGDCDLịch sử
3KTCNSinh vậtTin họcToánNgoại ngữKTCN
4Ngoại ngữVăn họcThể dụcĐịa lýToánThể dục
5  Hóa họcHóa học Vật lý
Buổi chiều     
       
   Lớp11A3  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜToánNgoại ngữNgoại ngữTin họcVật lý
2Ngoại ngữToánGDCDKTCNToánKTCN
3Vật lýVăn họcVăn họcThể dụcToánĐịa lý
4Lịch sửVăn họcTin họcHóa họcThể dụcHóa học
5  GDQPHóa học Sinh vật
       
   Lớp11A4  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜThể dụcToánLịch sửTin họcKTCN
2Hóa họcNgoại ngữToánToánThể dụcVăn học
3Hóa họcNgoại ngữVăn họcToánVật lýVật lý
4KTCNHóa họcVăn họcGDCDNgoại ngữSinh vật
5  Tin họcGDQP Địa lý
Buổi chiều     
       
   Lớp11A5  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜĐịa lýVật lýThể dụcNgoại ngữTin học
2Ngoại ngữHóa họcSinh vậtVăn họcTin họcToán
3KTCNHóa họcThể dụcVăn họcGDCDToán
4Lịch sửNgoại ngữToánKTCNVật lýVăn học
5  ToánHóa học GDQP
       
   Lớp11A6  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜVật lýSinh vậtKTCNVật lýHóa học
2KTCNThể dụcTin họcTin họcToánHóa học
3Ngoại ngữToánGDQPNgoại ngữToánThể dục
4Hóa họcGDCDNgoại ngữĐịa lýLịch sửVăn học
5  Văn họcToán Văn học
Buổi chiều     
       
   Lớp11A7  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜVăn họcToánToánNgoại ngữToán
2KTCNLịch sửToánGDQPNgoại ngữThể dục
3Vật lýTin họcTin họcNgoại ngữVăn họcĐịa lý
4Hóa họcVật lýHóa họcHóa họcVăn họcKTCN
5  Sinh vậtThể dục GDCD
Buổi chiều     
       
   Lớp11A8  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜHóa họcKTCNToánVăn họcĐịa lý
2Hóa họcTin họcVăn họcTin họcVăn họcLịch sử
3Ngoại ngữThể dụcNgoại ngữVăn họcVật lýVật lý
4GDCDNgoại ngữToánThể dụcToánGDQP
5  ToánSinh vật KTCN
Buổi chiều     
       
   Lớp11A9  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜTin họcVật lýNgoại ngữGDCDKTCN
2ToánNgoại ngữToánLịch sửVăn họcVật lý
3Địa lýNgoại ngữToánTin họcVăn họcHóa học
4Hóa họcSinh vậtGDQPVăn họcThể dụcThể dục
5  KTCNVăn học Toán
Buổi chiều     
       
   Lớp11A10  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜVăn họcHóa họcTin họcGDCDVăn học
2Vật lýNgoại ngữNgoại ngữKTCNLịch sửKTCN
3Hóa họcNgoại ngữTin họcSinh vậtVăn họcThể dục
4Địa lýVật lýToánGDQPVăn họcToán
5  ToánThể dục Toán
Buổi chiều     
       
   Lớp11A11  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜNgoại ngữGDCDGDQPThể dụcVật lý
2Văn họcTin họcToánNgoại ngữNgoại ngữĐịa lý
3Lịch sửToánHóa họcVăn họcVật lýVăn học
4Sinh vậtToánKTCNVăn họcTin họcHóa học
5  KTCNToán Thể dục
Buổi chiều     
       
   Lớp11A12  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜSinh vậtVật lýToánToánKTCN
2Ngoại ngữGDCDVật lýToánThể dụcGDQP
3Ngoại ngữTin họcHóa họcHóa họcNgoại ngữVăn học
4KTCNToánTin họcThể dụcLịch sửVăn học
5  Văn họcVăn học Địa lý
       
   Lớp11A13  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜNgoại ngữNgoại ngữVăn họcToánGDQP
2Địa lýToánVật lýVăn họcKTCNSinh vật
3GDCDLịch sửVăn họcThể dụcTin họcHóa học
4Hóa họcKTCNVăn họcNgoại ngữVật lýThể dục
5  Tin họcToán Toán
       
   Lớp11A14  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜTin họcNgoại ngữSinh vậtNgoại ngữThể dục
2Văn họcVật lýVăn họcThể dụcTin họcHóa học
3Ngoại ngữVăn họcHóa họcToánGDCDLịch sử
4KTCNVăn họcToánToánGDQPVật lý
5  ToánĐịa lý KTCN
       
   Lớp11A15  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜKTCNVăn họcThể dụcToánToán
2Lịch sửSinh vậtVăn họcĐịa lýToánToán
3Hóa họcVật lýNgoại ngữVăn họcGDQPVật lý
4Ngoại ngữTin họcNgoại ngữVăn họcTin họcHóa học
5  KTCNGDCD Thể dục
Buổi chiều     
       
   Lớp12A1  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜHóa họcVật lýHóa họcToánNgoại ngữ
2Sinh vậtHóa họcVật lýHóa họcToánSinh vật
3Văn họcVật lýToánToánNgoại ngữHóa học
4Vật lýVật lýToánToánVật lýHóa học
5   Văn học  
       
   Lớp12A2  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜHóa họcVăn họcHóa họcToánToán
2ToánHóa họcSinh vậtHóa họcToánVăn học
3Vật lýVật lýNgoại ngữSinh vậtVật lýHóa học
4Vật lýVật lýNgoại ngữToánVật lýHóa học
5   Toán  
       
   Lớp12A3  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜVật lýToánVật lýToánHóa học
2ToánVật lýToánVật lýToánHóa học
3Vật lýHóa họcToánHóa họcNgoại ngữVăn học
4Hóa họcSinh vậtVật lýHóa họcNgoại ngữVăn học
5   Sinh vật  
Buổi chiều     
       
   Lớp12A4  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜHóa họcVật lýSinh vậtVật lýVăn học
2Hóa họcHóa họcVật lýHóa họcVật lýHóa học
3Hóa họcToánNgoại ngữNgoại ngữToánVật lý
4Sinh vậtVăn họcToánToánToánVật lý
5   Toán  
Buổi chiều     
       
   Lớp12A5  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜĐịa lýĐịa lýLịch sửVăn họcĐịa lý
2GDCDNgoại ngữGDCDVăn họcLịch sửĐịa lý
3Ngoại ngữNgoại ngữVăn họcGDCDLịch sửToán
4Ngoại ngữLịch sửVăn họcGDCDToánToán
5   Toán  
Buổi chiều     
       
   Lớp12A6  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜSinh vậtNgoại ngữVật lýHóa họcToán
2Vật lýVật lýNgoại ngữVật lýHóa họcToán
3Vật lýNgoại ngữNgoại ngữVăn họcToánSinh vật
4Văn họcNgoại ngữNgoại ngữToánToánVật lý
5   Toán  
Buổi chiều     
       
   Lớp12A7  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜLịch sửVăn họcGDCDĐịa lýToán
2GDCDLịch sửNgoại ngữGDCDLịch sửNgoại ngữ
3Địa lýNgoại ngữToánĐịa lýVăn họcLịch sử
4Địa lýNgoại ngữToánToánVăn họcGDCD
5   Văn học  
       
   Lớp12A8  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜVăn họcToánĐịa lýLịch sửVăn học
2Văn họcVăn họcToánGDCDGDCDVăn học
3Ngoại ngữLịch sửNgoại ngữToánToánToán
4Ngoại ngữĐịa lýNgoại ngữNgoại ngữVăn họcToán
5   Ngoại ngữ  
Buổi chiều     
       
   Lớp12A9  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜNgoại ngữNgoại ngữToánNgoại ngữToán
2Lịch sửNgoại ngữĐịa lýToánĐịa lýToán
3GDCDToánVăn họcNgoại ngữVăn họcVăn học
4Ngoại ngữToánVăn họcVăn họcVăn họcLịch sử
5   GDCD  
Buổi chiều     
       
   Lớp12A10  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜLịch sửLịch sửGDCDVăn họcGDCD
2ToánToánLịch sửLịch sửToánNgoại ngữ
3GDCDĐịa lýVăn họcNgoại ngữToánĐịa lý
4GDCDVăn họcVăn họcNgoại ngữNgoại ngữĐịa lý
5   Địa lý  
Buổi chiều     
       
   Lớp12A11  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜGDCDToánVăn họcGDCDLịch sử
2Địa lýLịch sửToánĐịa lýNgoại ngữLịch sử
3Lịch sửNgoại ngữVăn họcNgoại ngữĐịa lýToán
4ToánNgoại ngữVăn họcGDCDĐịa lýVăn học
5   GDCD  
Buổi chiều     
       
   Lớp12A12  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜToánVăn họcĐịa lýNgoại ngữLịch sử
2Địa lýVăn họcToánNgoại ngữGDCDVăn học
3Địa lýVăn họcToánNgoại ngữLịch sửGDCD
4GDCDLịch sửNgoại ngữGDCDToánĐịa lý
5   Lịch sử  
Buổi chiều     
       
   Lớp12A13  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜGDCDToánVăn họcLịch sửGDCD
2Văn họcGDCDToánĐịa lýĐịa lýGDCD
3Ngoại ngữĐịa lýVăn họcLịch sửNgoại ngữToán
4Ngoại ngữĐịa lýVăn họcLịch sửToánLịch sử
5   Ngoại ngữ  
Buổi chiều     
       
   Lớp12A14  
   Có tác dụng từ ngày 01/06/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHÀO CỜNgoại ngữGDCDVăn họcĐịa lýLịch sử
2Lịch sửĐịa lýVăn họcVăn họcNgoại ngữToán
3Lịch sửGDCDToánLịch sửNgoại ngữToán
4Địa lýGDCDToánNgoại ngữGDCDVăn học
5   Địa lý  

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Đang chờ cập nhật