A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG LẦN 8 - THỰC HIỆN TỪ 27/4/2020

                                   THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG LẦN 8 - THỰC HIỆN TỪ 27/4/2020

   

Lớp

10A1

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Văn học

Vật lý

Địa lý

2

Vật lý

Thể dục

KTNN

Văn học

Ngoại ngữ

Sinh vật

3

Lịch sử

TCĐ

Vật lý

GDQP

Tin học

Tin học

4

 

Toán

Hóa học

Thể dục

Toán

Hóa học

5

 

GDCD

Văn học

KTNN

Toán

Lịch sử

       
   

Lớp

10A2

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Văn học

Toán

Tin học

Vật lý

Hóa học

2

Lịch sử

Văn học

Văn học

Lịch sử

TCĐ

Thể dục

3

Hóa học

Thể dục

Vật lý

Toán

Địa lý

GDQP

4

 

Vật lý

Tin học

Toán

Ngoại ngữ

KTNN

5

 

Sinh vật

KTNN

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

GDCD

       
   

Lớp

10A3

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Tin học

Toán

Văn học

Ngoại ngữ

GDQP

2

Ngoại ngữ

Toán

Ngoại ngữ

Văn học

Vật lý

TCĐ

3

Hóa học

Hóa học

Văn học

Sinh vật

Địa lý

GDCD

4

 

KTNN

Vật lý

Toán

Tin học

Lịch sử

5

 

Vật lý

KTNN

Thể dục

Lịch sử

Thể dục

       
   

Lớp

10A4

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Toán

Lịch sử

Vật lý

Lịch sử

Địa lý

2

GDCD

Toán

Toán

Tin học

GDQP

KTNN

3

Vật lý

Hóa học

KTNN

Ngoại ngữ

Thể dục

Tin học

4

 

Văn học

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Vật lý

Hóa học

5

 

Văn học

Thể dục

Văn học

TCĐ

Sinh vật

       
   

Lớp

10A5

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

KTNN

Lịch sử

KTNN

Văn học

Hóa học

2

Ngoại ngữ

Văn học

Ngoại ngữ

GDQP

Văn học

Địa lý

3

Vật lý

Toán

Hóa học

Lịch sử

Vật lý

Thể dục

4

 

Ngoại ngữ

Toán

GDCD

Thể dục

Tin học

5

 

Tin học

TCĐ

Sinh vật

Toán

Vật lý

       
   

Lớp

10A6

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Vật lý

Hóa học

GDQP

Địa lý

KTNN

2

KTNN

Vật lý

Thể dục

TCĐ

Toán

Tin học

3

Lịch sử

Tin học

Ngoại ngữ

Văn học

Toán

Vật lý

4

 

Sinh vật

Văn học

Văn học

Ngoại ngữ

Lịch sử

5

 

Thể dục

Toán

GDCD

Ngoại ngữ

Hóa học

       
   

Lớp

10A7

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Ngoại ngữ

KTNN

Văn học

Vật lý

Hóa học

2

Lịch sử

Ngoại ngữ

Lịch sử

Văn học

Tin học

Văn học

3

Sinh vật

KTNN

Tin học

Thể dục

Toán

Vật lý

4

 

Hóa học

Toán

TCĐ

GDCD

Thể dục

5

 

Vật lý

Toán

Địa lý

Ngoại ngữ

GDQP

       
   

Lớp

10A8

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

KTNN

TCĐ

Ngoại ngữ

GDQP

Văn học

2

Văn học

Hóa học

Toán

Toán

Vật lý

Văn học

3

Hóa học

Vật lý

Toán

Toán

Ngoại ngữ

Lịch sử

4

 

Tin học

Thể dục

Lịch sử

GDCD

Địa lý

5

 

Ngoại ngữ

Tin học

Sinh vật

Thể dục

KTNN

       
   

Lớp

10A9

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Hóa học

GDQP

Văn học

Ngoại ngữ

Lịch sử

2

Vật lý

Ngoại ngữ

Thể dục

Hóa học

Địa lý

Vật lý

3

KTNN

Tin học

Toán

KTNN

GDCD

Văn học

4

 

Lịch sử

Ngoại ngữ

Sinh vật

Toán

Văn học

5

 

Toán

TCĐ

Tin học

Toán

Thể dục

       
   

Lớp

10A10

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Vật lý

Văn học

Thể dục

KTNN

Lịch sử

2

Ngoại ngữ

KTNN

Văn học

Vật lý

Tin học

Ngoại ngữ

3

Hóa học

GDCD

Thể dục

Hóa học

Văn học

Toán

4

 

Ngoại ngữ

GDQP

Địa lý

Toán

Toán

5

 

TCĐ

Tin học

Lịch sử

Toán

Sinh vật

       
   

Lớp

10A11

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Văn học

Toán

Hóa học

Hóa học

Toán

2

KTNN

Ngoại ngữ

Sinh vật

Tin học

Lịch sử

Toán

3

Địa lý

Ngoại ngữ

KTNN

Thể dục

GDQP

Lịch sử

4

 

Toán

Vật lý

Văn học

Thể dục

TCĐ

5

 

Tin học

Ngoại ngữ

Văn học

GDCD

Vật lý

       
   

Lớp

10A12

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Văn học

Toán

Ngoại ngữ

Tin học

Ngoại ngữ

2

Sinh vật

Văn học

KTNN

Ngoại ngữ

Hóa học

Vật lý

3

KTNN

Tin học

GDQP

Hóa học

Lịch sử

Văn học

4

 

Toán

TCĐ

Lịch sử

Vật lý

Toán

5

 

Toán

Thể dục

Thể dục

GDCD

Địa lý

       
   

Lớp

10A13

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Ngoại ngữ

Vật lý

Hóa học

Văn học

Lịch sử

2

Toán

Hóa học

Toán

Ngoại ngữ

Văn học

Văn học

3

Vật lý

TCĐ

Tin học

GDCD

Toán

Thể dục

4

 

Sinh vật

Ngoại ngữ

KTNN

Địa lý

Toán

5

 

KTNN

GDQP

Lịch sử

Thể dục

Tin học

       
   

Lớp

10A14

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Toán

Thể dục

GDCD

Tin học

Văn học

2

Vật lý

Toán

Lịch sử

Địa lý

KTNN

Văn học

3

Hóa học

Văn học

Ngoại ngữ

Toán

Thể dục

Tin học

4

 

Vật lý

KTNN

TCĐ

Lịch sử

Sinh vật

5

 

Ngoại ngữ

Hóa học

GDQP

Ngoại ngữ

Toán

       
   

Lớp

11A1

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Văn học

TCĐ

Toán

Thể dục

Toán

2

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

GDCD

Toán

Địa lý

KTCN

3

Ngoại ngữ

Toán

Sinh vật

Hóa học

KTCN

Hóa học

4

 

Tin học

Tin học

Văn học

GDQP

Vật lý

5

 

Thể dục

Ngoại ngữ

Văn học

Vật lý

Lịch sử

       
   

Lớp

11A2

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Toán

Văn học

Văn học

Toán

Ngoại ngữ

2

Lịch sử

Toán

Ngoại ngữ

Văn học

Toán

GDCD

3

Vật lý

KTCN

Hóa học

Địa lý

Ngoại ngữ

Thể dục

4

 

Tin học

Thể dục

GDQP

TCĐ

Sinh vật

5

 

Ngoại ngữ

Tin học

Hóa học

KTCN

Vật lý

       
   

Lớp

11A3

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Toán

GDCD

Ngoại ngữ

Toán

Vật lý

2

Hóa học

Toán

Hóa học

Ngoại ngữ

Toán

Lịch sử

3

Vật lý

Văn học

KTCN

Tin học

Tin học

Sinh vật

4

 

Văn học

TCĐ

Thể dục

Ngoại ngữ

Thể dục

5

 

Địa lý

Văn học

Hóa học

KTCN

GDQP

       
   

Lớp

11A4

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Hóa học

Ngoại ngữ

TCĐ

GDQP

Sinh vật

2

Vật lý

Văn học

Văn học

Thể dục

Hóa học

Ngoại ngữ

3

GDCD

Tin học

Văn học

Lịch sử

Toán

Địa lý

4

 

Ngoại ngữ

Hóa học

Toán

KTCN

Vật lý

5

 

Toán

Tin học

Toán

Thể dục

KTCN

       
   

Lớp

11A5

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Địa lý

Hóa học

Hóa học

Văn học

Tin học

2

KTCN

TCĐ

Vật lý

Lịch sử

KTCN

Ngoại ngữ

3

Ngoại ngữ

GDCD

Toán

Văn học

Thể dục

GDQP

4

 

Hóa học

Toán

Văn học

Vật lý

Toán

5

 

Sinh vật

Thể dục

Tin học

Ngoại ngữ

Toán

       
   

Lớp

11A6

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Tin học

Sinh vật

Thể dục

GDCD

KTCN

2

Vật lý

Ngoại ngữ

TCĐ

Vật lý

Ngoại ngữ

Hóa học

3

Ngoại ngữ

Địa lý

GDQP

Tin học

Lịch sử

Hóa học

4

 

KTCN

Hóa học

Toán

Thể dục

Văn học

5

 

Toán

Văn học

Toán

Toán

Văn học

       
   

Lớp

11A7

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Sinh vật

Tin học

Vật lý

Ngoại ngữ

GDCD

2

TCĐ

Tin học

Toán

Hóa học

Lịch sử

Địa lý

3

KTCN

Ngoại ngữ

Vật lý

Ngoại ngữ

Văn học

Toán

4

 

Thể dục

Văn học

Toán

Văn học

KTCN

5

 

Hóa học

Hóa học

Toán

GDQP

Thể dục

       
   

Lớp

11A8

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Ngoại ngữ

Văn học

Địa lý

Văn học

KTCN

2

Sinh vật

Ngoại ngữ

Hóa học

Văn học

Lịch sử

Thể dục

3

GDCD

Hóa học

Toán

Văn học

KTCN

TCĐ

4

 

Tin học

Toán

Tin học

Toán

GDQP

5

 

Vật lý

Ngoại ngữ

Thể dục

Toán

Vật lý

       
   

Lớp

11A9

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Lịch sử

Hóa học

Hóa học

Thể dục

Ngoại ngữ

2

Toán

Vật lý

Vật lý

Văn học

Văn học

Toán

3

TCĐ

Sinh vật

Văn học

Văn học

Tin học

Toán

4

 

Ngoại ngữ

GDQP

GDCD

Ngoại ngữ

Thể dục

5

 

Địa lý

Toán

Tin học

KTCN

KTCN

       
   

Lớp

11A10

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Tin học

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Văn học

2

TCĐ

Vật lý

Toán

GDCD

Vật lý

KTCN

3

Địa lý

Lịch sử

Toán

Thể dục

Văn học

Toán

4

 

Văn học

KTCN

Hóa học

Văn học

Thể dục

5

 

Hóa học

Sinh vật

GDQP

Tin học

Toán

       
   

Lớp

11A11

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Vật lý

TCĐ

Thể dục

2

Toán

Ngoại ngữ

KTCN

KTCN

Tin học

Sinh vật

3

Lịch sử

Văn học

Tin học

GDQP

GDCD

Vật lý

4

 

Văn học

Hóa học

Toán

Văn học

Địa lý

5

 

Toán

Toán

Thể dục

Văn học

Hóa học

       
   

Lớp

11A12

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

TCĐ

KTCN

Toán

Tin học

Vật lý

2

Văn học

GDCD

Sinh vật

Toán

Ngoại ngữ

Vật lý

3

Ngoại ngữ

KTCN

Văn học

Hóa học

Toán

Văn học

4

 

Toán

Hóa học

Thể dục

Thể dục

Văn học

5

 

Ngoại ngữ

GDQP

Tin học

Lịch sử

Địa lý

       
   

Lớp

11A13

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Toán

Vật lý

Văn học

KTCN

GDQP

2

Địa lý

Sinh vật

Ngoại ngữ

Hóa học

Văn học

Tin học

3

GDCD

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Lịch sử

Toán

Thể dục

4

 

KTCN

Văn học

Toán

TCĐ

Vật lý

5

 

Tin học

Văn học

Toán

Thể dục

Hóa học

       
   

Lớp

11A14

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Vật lý

Văn học

Tin học

Lịch sử

KTCN

2

Hóa học

Ngoại ngữ

TCĐ

Thể dục

GDQP

GDCD

3

Ngoại ngữ

Sinh vật

Toán

Toán

Ngoại ngữ

Hóa học

4

 

Toán

Toán

Văn học

Tin học

Vật lý

5

 

Văn học

KTCN

Văn học

Địa lý

Thể dục

       
   

Lớp

11A15

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

KTCN

GDQP

Tin học

Tin học

Thể dục

2

Vật lý

TCĐ

Văn học

Thể dục

Ngoại ngữ

Hóa học

3

Hóa học

Ngoại ngữ

Văn học

GDCD

Văn học

KTCN

4

 

Vật lý

Ngoại ngữ

Địa lý

Toán

Toán

5

 

Lịch sử

Toán

Văn học

Toán

Sinh vật

       
   

Lớp

12A1

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

TCĐ

Thể dục

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Văn học

2

Sinh vật

Địa lý

Toán

Thể dục

Ngoại ngữ

Hóa học

3

Địa lý

Hóa học

Toán

Văn học

GDQP

GDCD

4

 

Lịch sử

Vật lý

Văn học

Toán

Sinh vật

5

 

KTCN

Vật lý

Toán

Vật lý

Tin học

       
   

Lớp

12A2

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Lịch sử

Toán

Ngoại ngữ

Hóa học

Văn học

2

Toán

Thể dục

Thể dục

Địa lý

Văn học

Ngoại ngữ

3

Vật lý

Địa lý

Sinh vật

Sinh vật

Văn học

KTCN

4

 

Hóa học

Tin học

Toán

Vật lý

TCĐ

5

 

Vật lý

Ngoại ngữ

Toán

GDQP

GDCD

       
   

Lớp

12A3

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Hóa học

GDQP

Thể dục

Lịch sử

Tin học

2

Ngoại ngữ

Sinh vật

Sinh vật

Văn học

Vật lý

Hóa học

3

Vật lý

Thể dục

KTCN

Địa lý

Vật lý

Văn học

4

 

Toán

Ngoại ngữ

Toán

GDCD

Văn học

5

 

TCĐ

Ngoại ngữ

Toán

Địa lý

Toán

       
   

Lớp

12A4

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Thể dục

Tin học

Địa lý

Địa lý

KTCN

2

Vật lý

Toán

Toán

Hóa học

Toán

Văn học

3

TCĐ

Toán

Ngoại ngữ

Văn học

GDCD

Vật lý

4

 

GDQP

Thể dục

Văn học

Lịch sử

Vật lý

5

 

Sinh vật

Sinh vật

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Hóa học

       
   

Lớp

12A5

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Tin học

Hóa học

Toán

TCĐ

Địa lý

2

Ngoại ngữ

Văn học

Toán

Sinh vật

Thể dục

Vật lý

3

Ngoại ngữ

Văn học

GDQP

Thể dục

Toán

KTCN

4

 

Toán

Sinh vật

Địa lý

Ngoại ngữ

Hóa học

5

 

Ngoại ngữ

Vật lý

GDCD

Văn học

Lịch sử

       
   

Lớp

12A6

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Toán

KTCN

Lịch sử

Thể dục

TCĐ

2

Toán

Vật lý

Vật lý

Vật lý

Tin học

Địa lý

3

Địa lý

GDQP

Hóa học

Ngoại ngữ

Văn học

Toán

4

 

Hóa học

Văn học

Ngoại ngữ

Văn học

Toán

5

 

Ngoại ngữ

Thể dục

Sinh vật

GDCD

Sinh vật

       
   

Lớp

12A7

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Vật lý

Ngoại ngữ

Lịch sử

Toán

GDCD

2

Địa lý

Thể dục

Vật lý

Ngoại ngữ

KTCN

Sinh vật

3

Sinh vật

Ngoại ngữ

Văn học

Ngoại ngữ

Thể dục

Hóa học

4

 

Toán

Tin học

Hóa học

Văn học

Địa lý

5

 

Toán

GDQP

TCĐ

Văn học

Toán

       
   

Lớp

12A8

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Thể dục

Thể dục

Toán

Ngoại ngữ

TCĐ

2

Lịch sử

Vật lý

Toán

Toán

Ngoại ngữ

Văn học

3

Địa lý

Sinh vật

Ngoại ngữ

Tin học

Toán

Văn học

4

 

GDCD

GDQP

Sinh vật

Văn học

Hóa học

5

 

Ngoại ngữ

Hóa học

Địa lý

Vật lý

KTCN

       
   

Lớp

12A9

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Ngoại ngữ

Sinh vật

Địa lý

KTCN

Hóa học

2

GDCD

Ngoại ngữ

Hóa học

Toán

Toán

Lịch sử

3

Ngoại ngữ

Thể dục

Toán

Toán

Vật lý

TCĐ

4

 

Vật lý

Ngoại ngữ

Văn học

GDQP

Văn học

5

 

Sinh vật

Thể dục

Văn học

Tin học

Địa lý

       
   

Lớp

12A10

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

GDCD

Vật lý

GDQP

Hóa học

Văn học

2

Toán

Vật lý

KTCN

Lịch sử

Toán

Địa lý

3

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Văn học

Địa lý

Tin học

Sinh vật

4

 

Sinh vật

Văn học

Thể dục

Ngoại ngữ

Thể dục

5

 

Toán

Toán

Ngoại ngữ

TCĐ

Hóa học

       
   

Lớp

12A11

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Văn học

Tin học

TCĐ

GDQP

Ngoại ngữ

2

Toán

Văn học

Ngoại ngữ

Lịch sử

Hóa học

Văn học

3

Sinh vật

Vật lý

Hóa học

Ngoại ngữ

Địa lý

Thể dục

4

 

Sinh vật

Toán

GDCD

Vật lý

Toán

5

 

Thể dục

KTCN

Địa lý

Ngoại ngữ

Toán

       
   

Lớp

12A12

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Ngoại ngữ

Địa lý

Vật lý

Ngoại ngữ

Văn học

2

GDCD

Văn học

Toán

GDQP

Ngoại ngữ

TCĐ

3

Hóa học

Văn học

Hóa học

Địa lý

Toán

Lịch sử

4

 

Toán

Ngoại ngữ

Sinh vật

Toán

Sinh vật

5

 

Tin học

KTCN

Thể dục

Vật lý

Thể dục

       
   

Lớp

12A13

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

KTCN

Hóa học

Toán

Thể dục

Toán

2

Hóa học

Toán

Địa lý

Toán

TCĐ

Vật lý

3

Sinh vật

Lịch sử

Tin học

GDQP

Ngoại ngữ

Sinh vật

4

 

Ngoại ngữ

Thể dục

Ngoại ngữ

Văn học

Địa lý

5

 

Ngoại ngữ

Vật lý

GDCD

Văn học

Văn học

       
   

Lớp

12A14

  
   

Có tác dụng từ ngày

 

27/04/2020

 

Buổi sáng

      

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHÀO CỜ

Vật lý

Toán

Văn học

KTCN

Thể dục

2

Sinh vật

Địa lý

Ngoại ngữ

Văn học

Ngoại ngữ

Toán

3

Lịch sử

Sinh vật

Tin học

Hóa học

Ngoại ngữ

Toán

4

 

Ngoại ngữ

Vật lý

Địa lý

Toán

GDQP

5

 

GDCD

Hóa học

TCĐ

Thể dục

Văn học

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Đang chờ cập nhật