A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG VÀ BUỔI CHIỀU LẦN 1 - NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện từ thứ 2, ngày 07/9/2020

  Giáo viênLê Thanh Bình   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1   10A1 - Toán11A2 - Toán 
2   11A2 - Toán10A1 - Toán 
3 11A6 - Toán 11A2 - Toán10A1 - Toán 
4 11A6 - Toán  11A6 - Toán 
5 11A2 - Toán 11A6 - Toán  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A1 - Toán11A6 - Toán 10A1 - Toán 
2 11A2 - Toán11A2 - Toán 11A6 - Toán 
       
  Giáo viênNguyễn Hữu Hòa   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A8 - Toán    
2 11A8 - Toán11A8 - Toán   
3      
4      
5   11A8 - Toán  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1    11A8 - Toán 
2  11A8 - Toán   
       
  Giáo viênNguyễn Thị Hiền   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111A1 - SHTT   12A4 - Toán 
2    12A4 - Toán 
3  12A4 - Toán 11A1 - Toán 
4 12A4 - Toán11A1 - Toán 11A1 - Toán 
5 11A1 - Toán    
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A1 - Toán12A4 - Toán 11A1 - Toán 
2 12A4 - Toán    
       
  Giáo viênNgô Quang Giang   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  12A9 - Toán  12A5 - Toán
2 12A9 - Toán   12A5 - Toán
3 12A5 - Toán10A5 - Toán  10A5 - Toán
4  12A5 - Toán  12A9 - Toán
5 10A5 - Toán   12A9 - Toán
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A9 - Toán12A9 - Toán 12A5 - Toán 
2  10A5 - Toán 10A5 - Toán12A5 - Toán
       
  Giáo viênTrần Đăng Hải   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111A3 - SHTT  11A10 - Toán  
211A3 - Toán  10A7 - Toán10A7 - Toán 
3  11A3 - Toán11A3 - Toán10A7 - Toán 
4 11A10 - Toán11A3 - Toán 11A10 - Toán 
5 11A10 - Toán    
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A3 - Toán10A7 - Toán 10A7 - Toán 
2 11A10 - Toán11A10 - Toán 11A3 - Toán 
       
  Giáo viênNguyễn Văn Hữu   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1    12A3 - Toán 
2 12A3 - Toán  12A3 - Toán 
3 12A3 - Toán    
4      
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1     12A3 - Toán
2    12A3 - Toán 
       
  Giáo viênHoàng Văn Khanh   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A8 - SHTT 12A8 - Toán 12A8 - Toán 
212A14 - Toán  12A8 - Toán12A14 - Toán 
3  12A14 - Toán12A8 - Toán10A6 - Toán 
4  12A14 - Toán 10A6 - Toán 
5   10A6 - Toán  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A14 - Toán10A6 - Toán12A8 - Toán 12A8 - Toán 
2  12A14 - Toán 10A6 - Toán 
       
  Giáo viênNguyễn Ngọc Tân   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2 12A6 - Toán 12A2 - Toán  
3 12A6 - Toán12A2 - Toán12A2 - Toán12A2 - Toán 
4 10A11 - Toán12A6 - Toán10A11 - Toán10A11 - Toán 
5   12A6 - Toán  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A11 - Toán10A11 - Toán 12A2 - Toán12A2 - Toán
2 12A6 - Toán  12A6 - Toán 
       
  Giáo viênLê Thị Huệ   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111A4 - SHTT 12A15 - Toán12A12 - Toán 12A12 - Toán
211A4 - Toán12A12 - Toán12A15 - Toán12A12 - Toán 11A4 - Toán
3 12A15 - Toán 11A4 - Toán  
4  11A4 - Toán  12A15 - Toán
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A15 - Toán11A4 - Toán11A4 - Toán  12A15 - Toán
2 12A12 - Toán12A12 - Toán   
       
  Giáo viênLê Đình Sơn   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A1 - SHTT10A8 - Toán 12A1 - Toán 10A8 - Toán
212A1 - Toán10A8 - Tin học   10A8 - Toán
3   10A8 - Tin học  
4 12A1 - Toán 10A2 - Toán 10A2 - Toán
5 12A1 - Toán 10A2 - Toán  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A8 - Toán  12A1 - Toán 
2 12A1 - Toán10A8 - Toán 10A2 - Toán10A2 - Toán
       
  Giáo viênNguyễn Thị Thủy   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110A14 - SHTT     
211A5 - Toán  10A14 - Toán10A4 - Toán 
3 10A14 - Toán11A5 - Toán10A14 - Tin học10A14 - Toán 
4 11A5 - Toán10A14 - Toán11A5 - Toán  
5 10A4 - Toán 10A4 - Toán  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A14 - Toán10A4 - Toán 11A5 - Toán11A5 - Toán
2 10A4 - Toán11A5 - Toán 10A14 - Toán 
       
  Giáo viênLê Hồng Hạnh   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111A7 - SHTT     
211A7 - Toán11A9 - Toán11A9 - Toán11A9 - Toán  
3 11A9 - Toán11A7 - Toán11A7 - Toán  
4  10A9 - Toán10A9 - Toán  
5 11A7 - Toán 10A9 - Toán  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A7 - Toán11A9 - Toán 10A9 - Toán 
2 10A9 - Toán11A7 - Toán 11A9 - Toán 
       
  Giáo viênLê Thanh Thúy   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110A15 - SHTT     
210A12 - Toán 10A12 - Toán   
3 10A15 - Toán10A12 - Toán 10A15 - Tin học 
4 10A15 - Tin học10A15 - Toán 10A15 - Toán 
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A12 - Toán10A12 - Toán 10A15 - Toán 
2  10A15 - Toán   
       
  Giáo viênPhạm Thị Thanh   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
110A3 - SHTT 10A3 - Toán 12A13 - Toán 
210A3 - Toán 12A11 - Toán 12A13 - Toán10A3 - Toán
3    12A11 - Toán12A11 - Toán
4    12A11 - Toán12A13 - Toán
5     12A13 - Toán
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A13 - Toán 12A11 - Toán 10A3 - Toán12A11 - Toán
2  12A13 - Toán  10A3 - Toán
       
  Giáo viênNguyễn Xuân Hoàng   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A10 - Toán  10A10 - Toán 
2 10A13 - Tin học10A13 - Toán   
3 10A13 - Tin học10A10 - Toán 10A13 - Toán 
4    10A13 - Tin học 
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  10A10 - Toán   
2 10A10 - Toán10A13 - Toán 10A13 - Toán 
       
  Giáo viênLê Hải Vân   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A7 - SHTT  11A14 - Toán 12A7 - Toán
2   12A7 - Toán11A14 - Toán12A7 - Toán
3  11A14 - Toán12A7 - Toán11A12 - Toán 
4  11A14 - Toán11A12 - Toán11A12 - Toán11A12 - Toán
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A12 - Toán11A14 - Toán 12A7 - Toán12A7 - Toán
2  11A12 - Toán 11A14 - Toán 
       
  Giáo viênLê Văn Thọ   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
3    12A10 - Toán 
4  12A10 - Toán12A10 - Toán12A10 - Toán 
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2  12A10 - Toán  12A10 - Toán
       
  Giáo viênHồ Thanh Quý   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
111A11 - SHTT  11A11 - Toán  
2   11A11 - Toán  
3  11A11 - Toán   
4  11A13 - Toán11A13 - Toán 11A11 - Toán
5   11A13 - Toán 11A13 - Toán
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  11A13 - Toán 11A13 - Toán 
2 11A11 - Toán  11A11 - Toán 
       
  Giáo viênLê Thị Hợp   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A1 - Tin học 12A15 - Tin học11A1 - Tin học 
2 12A15 - Tin học    
3 10A6 - Tin học12A3 - Tin học10A6 - Tin học12A5 - Tin học 
4  12A7 - Tin học11A3 - Tin học12A5 - Tin học12A7 - Tin học
5   12A3 - Tin học 10A1 - Tin học
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
       
  Giáo viênBùi Thị Hương   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  12A10 - Tin học12A4 - Tin học12A9 - Tin học 
2  12A8 - Tin học12A14 - Tin học12A6 - Tin học12A12 - Tin học
3  10A3 - Tin học12A10 - Tin học12A14 - Tin học12A2 - Tin học
4 10A3 - Tin học12A12 - Tin học12A8 - Tin học12A2 - Tin học12A4 - Tin học
5 12A9 - Tin học   12A6 - Tin học
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
       
  Giáo viênLê Thị Phượng   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
3      
4      
5      
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
       
  Giáo viênĐào Duy Hưng   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A13 - Tin học12A13 - Tin học11A2 - Tin học11A6 - Tin học 
2 11A10 - Tin học11A4 - Tin học 12A1 - Tin học 
3  12A11 - Tin học12A1 - Tin học11A7 - Tin học 
4 11A8 - Tin học11A12 - Tin học11A14 - Tin học11A13 - Tin học 
5 11A11 - Tin học 12A11 - Tin học  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
       
  Giáo viênCao Thị Chung   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A9 - Tin học 10A9 - Tin học10A4 - Tin học10A4 - Tin học
2 10A7 - Tin học 11A5 - Tin học10A2 - Tin học10A12 - Tin học
3 10A5 - Tin học10A7 - Tin học10A11 - Tin học10A11 - Tin học10A2 - Tin học
4  10A5 - Tin học 10A10 - Tin học 
5 10A10 - Tin học 10A12 - Tin học 10A9 - Tin học
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
       
  Giáo viênNguyễn Duy Anh   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10A6 - Vật lý    
2 10A6 - Vật lý    
3      
4 11A1 - Vật lý 11A6 - Vật lý  
5 11A6 - Vật lý 11A1 - Vật lý  
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 11A6 - Vật lý10A6 - Vật lý 11A6 - Vật lý 
2 10A6 - Vật lý11A1 - Vật lý 11A1 - Vật lý 
       
  Giáo viênNguyễn Thị Thủy   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A15 - SHTT   12A6 - Vật lý 
212A11 - Vật lý    12A15 - Vật lý
310A3 - Vật lý   12A15 - Vật lý10A3 - Vật lý
412A9 - Vật lý   12A9 - Vật lý12A6 - Vật lý
5     12A11 - Vật lý
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A6 - Vật lý  12A6 - Vật lý 
2 10A3 - Vật lý  10A3 - Vật lý 
       
  Giáo viênLương Minh Việt   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A5 - SHTT   12A5 - Vật lý12A1 - Vật lý
212A8 - Vật lý   12A5 - Vật lý12A1 - Vật lý
312A10 - Vật lý    12A10 - Vật lý
412A13 - Vật lý11A2 - Vật lý  11A2 - Vật lý 
5 12A13 - Vật lý   12A8 - Vật lý
  Buổi chiều    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 12A1 - Vật lý11A2 - Vật lý 11A2 - Vật lý12A5 - Vật lý
2  12A1 - Vật lý 12A5 - Vật lý 
       
  Giáo viênNguyễn Mỹ Hạnh   
  Có tác dụng từ ngày 07/09/2020  
  Buổi sáng    
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
112A3 - SHTT    12A3 - Vật lý
2     12A3 - Vật lý
3      
412A4 - Vật lý10A1 - Vật lý