A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 - HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 - SÁNG VÀ CHIỀU THỰC HIỆN TỪ TUẦN 7 (THỨ 2, NGÀY 19/10/2020)

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữHóa họcKTNNThể dụcĐịa lý
2Ngoại ngữNgữ VănSinh họcTin họcHóa họcGDCD
3Vật lýNgữ VănGDQPToánTCĐThể dục
4Địa lýGDCDNgoại ngữLịch sửToánVật lý
5 Toán Ngữ Văn Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánHóa học ToánNgoại ngữ
2 Vật lýVật lý Hóa họcNgoại ngữ
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữTCĐHóa họcVật lýThể dục
2Hóa họcGDCDVật lýNgoại ngữĐịa lýĐịa lý
3Ngữ VănLịch sửSinh họcToánTin họcNgữ Văn
4Ngữ VănThể dụcNgoại ngữGDQPGDCDToán
5 KTNN Tin học Toán
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcNgoại ngữ Vật lýHóa học
2 ToánVật lý ToánNgoại ngữ
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýGDQPHóa họcĐịa lýNgoại ngữ
2Địa lýSinh họcTin họcNgữ VănVật lýNgoại ngữ
3Hóa họcNgữ VănKTNNGDCDThể dụcToán
4Ngữ VănTin họcToánTCĐToánGDCD
5 Lịch sử Ngoại ngữ Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcHóa học ToánNgoại ngữ
2 Vật lýNgoại ngữ Vật lýToán
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcĐịa lýGDQPNgoại ngữTin học
2Ngữ VănHóa họcToánHóa họcToánKTNN
3Ngữ VănTCĐThể dụcNgữ VănVật lýGDCD
4Vật lýLịch sửNgoại ngữGDCDTin họcThể dục
5 Toán Ngoại ngữ Địa lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýToán Toán 
2 Hóa họcHóa học Vật lý 
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgữ VănThể dụcGDCDNgoại ngữ
2Hóa họcĐịa lýNgữ VănVật lýSinh họcNgoại ngữ
3TCĐGDCDNgoại ngữGDQPĐịa lýToán
4KTNNToánTin họcHóa họcLịch sửTin học
5 Toán Ngữ Văn Vật lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýToán Vật lý 
2 Hóa họcHóa học Toán 
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănLịch sửNgữ VănToánTin học
2Địa lýNgữ VănTin họcNgoại ngữToánHóa học
3Hóa họcNgoại ngữNgoại ngữĐịa lýGDCDGDQP
4Vật lýVật lýThể dụcTCĐThể dụcKTNN
5 GDCD Toán Sinh học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Ngoại ngữ 
2 Vật lýNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTNNVật lýHóa họcSinh họcNgữ Văn
2Ngoại ngữNgoại ngữGDQPTCĐLịch sửNgữ Văn
3GDCDToánTin họcThể dụcToánĐịa lý
4Hóa họcTin họcNgữ VănNgoại ngữĐịa lýVật lý
5 Thể dục Toán GDCD
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýToán Toán 
2 Ngoại ngữVật lý Ngoại ngữ 
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgữ VănTin họcGDCDToán
2Ngoại ngữTin họcNgữ VănĐịa lýKTNNToán
3Địa lýThể dụcHóa họcNgoại ngữLịch sửNgữ Văn
4Vật lýSinh họcTCĐHóa họcVật lýNgoại ngữ
5 GDQP Thể dục GDCD
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgữ Văn Ngoại ngữ 
2 Ngoại ngữToán Ngữ Văn 
       
   Lớp10A9  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgữ VănNgoại ngữĐịa lýGDCD
2Vật lýGDQPNgữ VănThể dụcTin họcTin học
3KTNNThể dụcToánHóa họcVật lýNgoại ngữ
4Địa lýTCĐToánToánNgoại ngữHóa học
5 GDCD Sinh học Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ Văn Toán 
2 ToánNgoại ngữ Ngữ Văn 
       
   Lớp10A10  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánTin họcGDCDThể dụcNgữ Văn
2Hóa họcKTNNVật lýGDCDĐịa lýNgữ Văn
3Vật lýGDQPToánHóa họcToánSinh học
4Lịch sửThể dụcNgữ VănNgoại ngữNgoại ngữTCĐ
5 Tin học Địa lý Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán Ngữ Văn 
2 ToánNgữ Văn Ngoại ngữ 
       
   Lớp10A11  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgữ VănNgoại ngữToánĐịa lý
2Hóa họcTCĐNgữ VănSinh họcToánVật lý
3GDCDTin họcThể dụcNgữ VănĐịa lýThể dục
4Vật lýNgoại ngữHóa họcTin họcGDCDGDQP
5 Ngoại ngữ KTNN Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgữ Văn Toán 
2 Ngữ VănNgoại ngữ Ngoại ngữ 
       
   Lớp10A12  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữVật lýNgữ VănLịch sửGDQP
2ToánNgoại ngữTin họcNgữ VănThể dụcThể dục
3Vật lýGDCDHóa họcKTNNGDCDTCĐ
4Địa lýToánNgữ VănSinh họcToánĐịa lý
5 Hóa học Ngoại ngữ Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ Ngữ Văn 
2 Ngữ VănToán Ngoại ngữ 
3      
       
   Lớp10A13  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDTCĐThể dụcTin họcThể dục
2GDCDSinh họcToánNgoại ngữToánGDQP
3Hóa họcTin họcNgữ VănNgoại ngữLịch sửĐịa lý
4Vật lýToánKTNNĐịa lýNgoại ngữNgữ Văn
5 Vật lý Hóa học Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ Ngữ Văn 
2 Ngoại ngữNgữ Văn Toán 
3      
       
   Lớp10A14  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDThể dụcGDCDKTNNSinh học
2Vật lýThể dụcĐịa lýNgữ VănHóa họcHóa học
3Địa lýToánTin họcNgoại ngữToánLịch sử
4TCĐNgữ VănGDQPToánVật lýNgoại ngữ
5 Ngữ Văn Tin học Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ Ngoại ngữ 
2 Ngữ VănNgữ Văn Toán 
       
   Lớp10A15  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPNgoại ngữSinh họcVật lýGDCD
2Vật lýNgoại ngữToánNgoại ngữGDCDNgữ Văn
3Lịch sửToánToánThể dụcTin họcNgữ Văn
4Ngữ VănĐịa lýHóa họcKTNNTCĐThể dục
5 Tin học Địa lý Hóa học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán Toán 
2 Ngữ VănNgữ Văn Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A1  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgữ VănKTCNNgoại ngữNgoại ngữ
2Vật lýNgữ VănNgữ VănĐịa lýNgoại ngữGDQP
3TCĐToánHóa họcGDCDToánThể dục
4Sinh họcThể dụcToánLịch sửToánHóa học
5 Vật lý Tin học Sinh học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToán Hóa họcNghề PT
2 Hóa họcVật lý Vật lý 
       
   Lớp11A2  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánVật lýNgoại ngữNgoại ngữHóa học
2Địa lýToánTin họcHóa họcToánSinh học
3Lịch sửThể dụcNgữ VănSinh họcToánKTCN
4GDCDNgữ VănNgữ VănGDQPVật lýNgoại ngữ
5 Ngữ Văn TCĐ Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýHóa họcNghề PTVật lý 
2 ToánToán Hóa học 
       
   Lớp11A3  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănHóa họcThể dụcNgoại ngữNgữ Văn
2ToánNgoại ngữToánVật lýGDQPNgữ Văn
3Sinh họcGDCDToánToánĐịa lýHóa học
4Ngữ VănTCĐThể dụcSinh họcLịch sửTin học
5 Vật lý Ngoại ngữ KTCN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lýNghề PTHóa học 
2 Vật lýHóa học Toán 
       
   Lớp11A4  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănVật lýTin họcGDQPKTCN
2ToánNgữ VănNgoại ngữToánThể dụcToán
3Vật lýToánHóa họcThể dụcNgoại ngữSinh học
4Lịch sửSinh họcTCĐNgoại ngữGDCDHóa học
5 Địa lý Ngữ Văn Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý ToánNghề PT
2 Hóa họcHóa học Vật lý 
       
   Lớp11A5  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữGDQPNgoại ngữTin họcKTCN
2ToánToánTCĐNgoại ngữLịch sửĐịa lý
3Ngữ VănNgữ VănHóa họcToánThể dụcHóa học
4Vật lýNgữ VănNgữ VănThể dụcToánSinh học
5 GDCD Sinh học Vật lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ VănNghề PTNgoại ngữToán
2 ToánToán Ngữ VănNgoại ngữ
       
   Lớp11A6  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănTin họcNgoại ngữToánThể dục
2Lịch sửNgữ VănSinh họcNgoại ngữSinh họcNgoại ngữ
3Vật lýVật lýHóa họcĐịa lýKTCNGDQP
4Ngữ VănToánHóa họcToánThể dụcTCĐ
5 GDCD Toán Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýToán Vật lýNghề PT
2 Ngoại ngữNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp11A7  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănHóa họcNgữ VănTin họcTCĐ
2ToánNgữ VănVật lýNgữ VănVật lýĐịa lý
3GDCDLịch sửThể dụcNgoại ngữToánKTCN
4Sinh họcNgoại ngữGDQPSinh họcToánThể dục
5 Ngoại ngữ Toán Hóa học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToán Vật lýNghề PT
2 Ngoại ngữVật lý Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A8  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐToánSinh họcToánNgữ Văn
2Ngoại ngữToánToánNgoại ngữNgoại ngữNgữ Văn
3Ngữ VănGDCDTin họcGDQPSinh họcVật lý
4Ngữ VănLịch sửHóa họcHóa họcĐịa lýVật lý
5 Thể dục Thể dục KTCN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgoại ngữ ToánNghề PT
2 Ngoại ngữToán Ngữ Văn 
       
   Lớp11A9  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcVật lýGDCDTCĐNgữ Văn
2Ngữ VănĐịa lýToánSinh họcNgoại ngữThể dục
3Vật lýThể dụcNgữ VănToánNgoại ngữSinh học
4Hóa họcToánNgữ VănHóa họcLịch sửKTCN
5 Toán Ngoại ngữ GDQP
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ VănNghề PTNgoại ngữ 
2 Ngoại ngữToán Toán 
       
   Lớp11A10  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcSinh họcGDQPHóa họcHóa học
2Ngữ VănTin họcNgoại ngữGDCDToánNgữ Văn
3Ngữ VănĐịa lýNgoại ngữLịch sửNgoại ngữThể dục
4TCĐToánNgữ VănToánVật lýVật lý
5 Toán KTCN Sinh học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ VănNghề PTNgoại ngữ 
2 ToánToán Ngữ Văn 
       
   Lớp11A11  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcNgữ VănVật lýNgoại ngữVật lý
2ToánThể dụcNgữ VănToánTCĐToán
3KTCNNgoại ngữNgoại ngữNgữ VănLịch sửToán
4Hóa họcGDCDSinh họcNgữ VănĐịa lýGDQP
5 Tin học Hóa học Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ VănNghề PTNgoại ngữ 
2 Ngoại ngữToán Toán 
       
   Lớp11A12  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcToánNgữ VănSinh họcGDCD
2ToánToánTCĐNgữ VănNgữ VănHóa học
3Hóa họcToánSinh họcVật lýGDQPKTCN
4Địa lýVật lýThể dụcNgoại ngữTin họcNgữ Văn
5 Lịch sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữNghề PTNgữ Văn 
2 Ngữ VănToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A13  
   Có tác dụng từ ngày 19/10/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữNgữ VănNgoại ngữLịch sửVật lý
2Sinh họcSinh họcNgữ Văn